Asociácia pútnických organizácií

Asociácia pútnických organizáciíAsociácia pútnických organizácií vznikla registráciou svojich Stanov na MV SR dňa 28. 8. 2015, na sviatok sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. je občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je rozvoj pútnictva, spirituálneho a náboženského turizmu, podpora a rozvoj pútnických miest a ciest, budovanie infraštruktúry a služieb pre pútnické cesty a pútnikov, šírenie osvety a zlepšovanie informovanosti o pútnických miestach Slovenska, podpora a rozvoj duchovného sprevádzania, tvorba projektov, edičná, publikačná činnosť.

Dôvodom vzájomnej spolupráce šiestich zakladajúcich subjektov APO je spoločná vôľa, “aby sa Slovensko ešte intenzívnejšie prepojilo s medzinárodnou sieťou pútnických miest po celom svete. Okrem toho je našou snahou stať sa aktívnou súčasťou obnovy, zachovania a tvorby pútnických ciest aj v našej krajine.”1

Moderné pútnictvo ako súčasť náboženského turizmu a cestovného ruchu chápe dôležitosť prepojenia náboženstva s kultúrnym dedičstvom a turistickými zaujímavosťami. Pútnické cesty, ktoré vznikajú na Slovensku sa riadia týmto multispoločenským prístupom.

Hlavným cieľom pútnictva je oslovenie konkrétneho človeka, jeho pozvanie k prehĺbeniu si duchovného života, k spoznaniu Boha.

Členovia APO, ktorými sú: súkromná osoba za Cyrilometodskú cestu, OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago, Občianske združenie Spojené ruky, OZ Via Mariae, Vydavateľstvo Alfa a Omega a Zoborský skrášľovací spolok si na prvom zasadnutí asociácie v Rajeckej Lesnej – 6. novembra 2015 , zvolili za predsedu APO vdp. Slavomíra Engela. Dňa 12.6.2017 došlo k zemen predsedu APO, členovia APO zvoli za predsedu dp. Petra Beňa, správcu pútnického miesta Skalka nad Váhom. 


  1. Memorandum Občianskeho združenia Spojené ruky o otázke obnovy a rozvoja pútnictva na Slovensku z 22. októbra 2012. Dostupné na: http://www.spojeneruky.sk/index.php/sk/main-documents/2-memorandum/