Štatút súťaže o knihu Súzvuk nerovníc

HomeŠtatút súťaže o knihu Súzvuk nerovníc

Štatút súťaže o knihu Súzvuk nerovníc (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago
Sídlo: Bačíkova 6, Košice – Staré mesto, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 42360081
DIČ: 2120445976
Nie sme platcami DPH.
Zapísaný v registri: Živnostenské oprávnenie číslo 130‑26836 vydal Okresný úrad Pezinok 24.6.2019

 1. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 10.2021 do 10.10.2021.V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť účastníci, ktorí uverejnia komentár pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti.
  Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia OZ Priatelia Svätojakubskej cesty a autorka knihy.
 3. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uverejnil komentár pod súťažným príspevkom a uviedol, ktorý úsek Svätojakubskej cesty na Slovensku by chcel absolvovať a s kým by ho chcel absolvovať. Súťaž prebieha online na sociálnej sieti Facebook na stránke občianckeho združenia, Svätojakubská cesta – Slovensko dostupnej na adrese https://www.facebook.com/CaminoSlovakia ďalej len „Facebook stránka“. Cieľom účastníka súťaže je reagovať na súťažnú otázku alebo úlohu špecifikovanými v sútažnom príspevku, a to vložením svojej odpovedi do komentára pod súťažným príspevkom v období začínajúcom publikovaním tohto súťažného príspevku a končiacim dátumom uvedeným v súťažnom príspevku. Po skončení súťaže bude vyžrebované meno jedného výhercu, ktorý svojím vloženým komentárom pod súťažný príspevkom reagoval na otázku. Každý účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť iba jeden krát počas trvania súťažného obdobia. Výherný súťažný príspevok bude použitý na komerčné účely v rámci súťaže.
 4. Výhra
  Výhrou v súťaži je jedna kniha – Súzvuk nerovníc od autorky Laury Fechovej.
 5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov cez aplikáciu Timeline contest https://contest.agorapulse.com/
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránke sociálnej siete združenia občianskeho združenia, Svätojakubská cesta – Slovensko. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 6. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 7. Ochrana osobných údajov
  Výherca, ktorý na základe oznámenia o výhre poskytne Organizátorovi svoje osobné údaje (celé meno, e-mail, adresa), udeľujú Organizátorovi súhlas so spracovaním týchto svojich osobných údajov, výhradne však na účely riadneho fungovania súťaže, to znamená za účelom odovzdania výhry. Výherca ďalej súhlasí s označením ako výherca súťaže, a to uvedením mena používaného pre účet na sociálnej sieti Facebook v príspevku zverejnenom na Facebook stránke Svätojakubská cesta – Slovensko po skončení súťaže.
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Košiciach, uverejnené a aktualizované dňa 28.09.2021